Asianajotoimisto Pori

Asianajotoimisto Pori

Asianajotoimisto Pori oli lausunut sen joka tapauksessa saattaneen ostajan ja myyjän yhteen, osallistuneen toteutettavan osakekaupan ehtoja koskeviin neuvotteluihin ja laatineen asiakirjat eli tehneen kaiken, mikä normaalisti oikeutti kaupanvälittäjän palkkioon. Myyjien tuntemattomasta syystä vetäydyttyä kaupasta asianajotoimisto oli toissijaisesti näillä perusteilla oikeutettu vaatimaan palkkion.

Suomen suurin asianajotoimisto

Raastuvanoikeus on tutkittuaan jutun lausunut, että asiassa oli selvitetty asianajotoimistojen yleensäkin sekä myös avoimen yhtiön käyttäneen lähes poikkeuksetta suoritettuihin toimenpiteisiin perustuvaa laskutusta. Kyseessä olevan toimeksiannon osalta oli kuitenkin todistajien lausuntojen nojalla selvitetty, että asianajaja A:n kanssa oli sovittu 5 prosentin palkkiosta kauppahinnasta, mikä oli edellyttänyt toteutunutta kauppaa. Tämän vuoksi ja kun ei ollut näytetty kaupan jääneen toteutumatta myyjien kaupasta vetäytymisen vuoksi, raastuvanoikeus on hylännyt kanteen.

Asianajotoimisto hinnasto

C ja D ovat toistaen raastuvanoikeudessa esittämänsä yhteisesti vaatineet, että heille tuomittua oikeudenkäyntikulujen korvausta korotetaan ja että asianajotoimisto velvoitetaan korvaamaan heidän valituskulunsa hovioikeudessa korkoineen.

Asianajotoimisto Helsinki

Asianajotoimisto on vastannut C:n ja D:n valitukseen sekä vaatinut korvausta vastauskuluista hovioikeudessa. Onko pesänhoitajan määräys asianajotoimiston toimeksianto, onko konkurssipesän ja asianajotoimiston välille syntynyt sopimussuhde

Asianajotoimisto Espoo

B ja C sekä D ovat yhteisesti vastanneet asianajotoimiston valitukseen ja vaatineet korvausta vastauskuluista korkoineen. C ja D olivat voittaneet asian raastuvanoikeudessa. Asianajotoimiston oli siten korvattava kaikki heillä raastuvanoikeudessa olleet tarpeelliset oikeudenkäyntikulut. Näillä ja muutoin raastuvanoikeuden mainitsemilla perusteilla hovioikeus on ratkaissut pääasian tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla.

Asianajotoimisto Vantaa

Asianajotoimisto ei ollut puhevaltansa säilyttääkseen ilmoittanut tyytymättömyyttä raastuvanoikeuden julistamaan päätöksen oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 5 §:ssä määrätyin tavoin tai valittanut siitä saman luvun 12 §:n 1 momentissa säädetyssä määräajassa. Tämän vuoksi asianajotoimiston valitus on jätetty tutkimatta siltä osin kuin siinä oli vaadittu raastuvanoikeuden julistaman päätöksen kumoamista. Raastuvanoikeuden päätös B:n erottamisesta jutusta on siten jäänyt pysyväksi.

Asianajotoimisto Tampere

Asianajotoimisto on valituksessaan pyytänyt ensisijaisesti, että hovioikeuden tuomio kumotaan ja kanne välittömästi tutkitaan myös B:n osalta ja että hänet ja C sekä D velvoitetaan yhteisvastuullisesti suorittamaan kanteen mukainen asianajopalkkiosaatava korkoineen ja korvaamaan asianajotoimiston oikeudenkäyntikulut jutussa korkoineen. Toissijaisesti asianajotoimisto on pyytänyt, että juttu kaikilta osilta palautetaan hovioikeuteen uudelleen käsiteltäväksi.

Asianajotoimisto Jyväskylä

Raastuvanoikeus on jättänyt kanteen B:n osalta tutkimatta. Raastuvanoikeus ei ole kuitenkaan antanut samalla muutoksenhakuohjeita. Kun oikeudenkäynti on muilta osin jatkunut, virhe ei ole ollut selvästi havaittavissa. Oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 11 §:n 3 momentista ilmenevän periaatteen mukaan asianajotoimisto ei ohjeiden antamatta jättämisen vuoksi ole ollut velvollinen hakemaan erikseen muutosta väitepäätökseen eikä se ole myöskään menettänyt oikeuttaan muutoksenhakuun. Tämän vuoksi asianajotoimisto on saanut hakea muutosta väitepäätökseen samalla, kun se on hakenut muutosta pääasiaratkaisuun. Hovioikeuden ei siten olisi pitänyt mainitsemillaan perusteilla jättää asianajotoimiston valitusta väitepäätöstä koskevalta osalta tutkimatta.

Asianajotoimisto Lahti

Oikeusturvaetu, jota haettaessa vakuutusyhtiölle oli toimitettu jo päättyneeseen toimeksiantotehtävään perustunut asianajolasku, oli myönnetty ennen kuin vakuutuksenottaja teki yrityssaneeraushakemuksen. Vakuutuskorvaus maksettiin vasta saneerausmenettelyn aikana vakuutuksenottajalle, joka ei ollut maksanut asianajolaskua. Asianajotoimistolla katsottiin olevan saneerausmenettelystä riippumatta oikeus vakuutuskorvaukseen eikä sen saatava siten ollut vakuutuksenottajan saneerausohjelmassa huomioon otettavaa saneerausvelkaa.

Asianajotoimisto Lappeenranta

Asianajotoimiston ja vakuutusyhtiön välillä ei ollut oikeussuhdetta, mutta vakuutuskorvauksen maksamiskäytäntö ei ollut vailla merkitystä asiassa. Vakuutusyhtiö ei toimeksiannon kestäessä voinut maksaa laskua muulle kuin sille asianajajalle tai asianajotoimistolle, jolle laskutuslupa oli myönnetty.

Asianajotoimisto Lohja

Ilman oikeusturvavakuutusta kantaja olisi joka tapauksessa joutunut tyytymään saneerausohjelman mukaiseen suoritukseen. Oikeusturvavakuutus antaa turvaa vakuutuksenottajalle eikä vakuutuksenottajan asiamiehelle. Toimeksiantosuhde on ollut kommandiittiyhtiön ja asianajotoimiston välillä.

Asianajotoimisto

Asiassa oli ratkaistavana oikeudellinen kysymys siitä, onko kommandiittiyhtiö saanut perusteetonta etua asianajotoimiston kustannuksella ja oliko asianajotoimistolla siksi kanteessa tarkoitettuihin varoihin muita vakuudettomia velkojia parempi oikeus.

Asianajotoimisto Vaasa

Arvioitaessa, oliko kommandiittiyhtiö saanut perusteetonta etua, oli kiinnitettävä huomiota varallisuuden siirron oikeusperusteeseen. Kommandiittiyhtiön saama vakuutuskorvaus oli perustunut sen ja vakuutusyhtiön väliseen vakuutussopimukseen. Vakuutusyhtiön ja asianajotoimiston välillä ei ollut oikeussuhdetta. Vakuutusyhtiö on voinut vakuutussopimuksen perusteella suorittaa vakuutuskorvauksen kommandiittiyhtiölle. Varallisuuden siirron oikeusperuste on ollut pätevä ja hyväksyttävä.

Asianajotoimisto Seinäjoki

Varat olivat siirtyneet kommandiittiyhtiön haltuun sen yrityssaneerausmenettelyn ollessa vireillä, eikä kommandiittiyhtiö ollut voimassaolleen maksukiellon vuoksi voinut maksaa velkaa asianajotoimistolle. Asianajotoimiston saatavaa on pidettävä saneerausvelkana, eikä asianajotoimistolla ollut näytetty olevan muita velkojia parempaa asemaa.

Asianajotoimisto Pori

Vakuutuskorvaus oli suoritettu kommandiittiyhtiölle. Tämän vuoksi ei ollut aihetta enemmän lausuman antamiseen siitä kysymyksestä, olisiko vakuutusyhtiö mahdollisesti voinut pätevästi maksaa vakuutuskorvauksen suoraan asianajotoimistolle.

Asianajotoimisto Porvoo

Varallisuuden siirto kommandiittiyhtiölle ei ollut ollut perusteeton ja asianajotoimiston oikeus suoritukseen on määräytynyt yrityssaneerauslain mukaan. Perusteettoman edun palautusinstituution soveltamisala ei ulottunut voimassaolevien lainsäännösten soveltamisalueelle ja varallisuudensiirron perustuessa pätevään oikeusperusteeseen ei etua voitu pitää perusteettomana. Asianajotoimisto ei ollut näyttänyt, että kommandiittiyhtiö olisi saanut sen kustannuksella perusteetonta etua. Käräjäoikeus hylkäsi kanteen.

Asianajotoimisto Rauma

Asianajotoimisto on käräjäoikeuden osoituksen mukaisesti nostamassaan kanteessa katsonut, että oikeus vakuutuskorvaukseen on siirtynyt sille tai että sillä on ainakin parempi oikeus vakuutuskorvauksena maksettuihin varoihin kuin saneerausmenettelyyn asetetulla kommandiittiyhtiöllä ja ettei sen saatava siten kuulunut kommandiittiyhtiön saneerausvelkoihin.

Asianajotoimisto Mikkeli

Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa asianajotoimisto on kommandiittiyhtiön puolesta pyytänyt vakuutusyhtiöltä oikeusturvaedun myöntämistä asianajotoimiston jo hoitamaa toimeksiantotehtävää varten ja toimittanut samalla laskun toimenpiteistä vakuutusyhtiölle. Näin asianajotoimiston ja kommandiittiyhtiön tarkoituksena voidaan katsoa olleen, että vakuutusyhtiö suorittaa korvauksen suoraan asianajotoimistolle. Kommandiittiyhtiö on siten osaltaan hyväksynyt edellä selostetun maksukäytännön noudatettavaksi myös tässä tapauksessa.

Asianajotoimisto Kuopio

Vakuutusyhtiö on myöntänyt kommandiittiyhtiölle oikeusturvaedun. Se on liittynyt asianajotoimiston jo suorittamiin toimenpiteisiin. Oikeusturvavakuutuksissa noudatetun vakiintuneen korvauskäytännön perusteella asiamiehellä on oikeusturvaedun myöntämisestä lähtien ollut oikeus saada korvaus toimenpiteistään suoraan vakuutusyhtiöltä eikä kommandiittiyhtiön myöhemmin tehdyllä yrityssaneeraushakemuksella ja sen johdosta annetuilla maksukielloilla ole asiassa merkitystä. Sen vuoksi ja kun vakuutusyhtiö on suorittanut vakuutuskorvauksen kommandiittiyhtiölle, kommandiittiyhtiö on yrityssaneerausmenettelystä riippumatta velvollinen suorittamaan korvauksen määrän asianajotoimistolle. Asianajotoimiston saatava ei näin ollen ole kommandiittiyhtiön yrityssaneerauksessa huomioon otettavaa saneerausvelkaa.